Uslovi korišćenja

1. Uslovi i pravila korišćenje vrijede za internetski portal https://dentaldiler.com sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni DentalDiler.com, dalje u tekstu internetski portal DentalDiler.com.

2. Internetski portal DentalDiler u vlasništvu je firme Botelli d.o.o.

3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala DentalDiler, što podrazumeva neregistrovane korisnike, registrovane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama DentalDilera.

4. Pristupanjem ovim stranicama prihvatate sva pravila i uslove korišćenja internetskog portala DentalDiler. Zadržavamo pravo promena, modifikacija i dopuna uslova korišćenja ovih stranica u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovno čitati Uslove i pravila korišćenja te se smatra da je pristupanjem stranicama DentalDiler upoznat sa aktuelnim pravilima i Uslovima njihovog korišćenja.

5. U svrhu korišćenja usluga internetskog portala DentalDiler, korisnik se obavezuje registrovati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na DentalDiler putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korišćenja dostupne na DentalDileru te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu saglasnost korišćenja i čuvanja potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se u skladu sa potrebama usluge za čije se korišćenje korisnik registrovao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti. DentalDiler svoje usluge ne nudi za korišćenje osobama mlađim od 16 godina.

6. Korisnik za tačnost dostavljenih podataka garantuje kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obavezan održavati podatke tačnim i ažurnim. Korisnik registracijom na DentalDileru dopušta čuvanje, upotrebu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sistema, slanja sistemskih poruka i komunikaciju sa korisničkom podrškom putem elektronske pošte i telefona. DentalDiler se obavezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobijeni te u skladu sa merodavnim propisima.

7. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. DentalDiler će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahteva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sva obaveštenja o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektronske pošte koju je prijavio u svrhu korišćenja usluga internetskog portala DentalDiler.

8. DentalDiler može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudelovati i uneti svoje lične podatke. DentalDiler ne čuva i ne obrađuje podatke koje je korisnik uneo na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.

9. DentalDiler može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudelovanje u nagradnoj igri regulisano je pravilima treće strane koja je organizovala nagradnu igru, a DentalDiler ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.

10. DentalDiler vodi računa o zaštiti ličnih podataka skladno primenjivim propisima te Pravilima privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje ličnih podataka, njihovo korišćenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prenos te korišćenje alata.

11. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je menjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. DentalDiler ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o verovatnoj zloupotrebi, može odgovarajuće postupati.

12. DentalDiler je ovlašćen u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uslove i pravila ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala DentalDiler.

13. DentalDiler zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, preduzeti i druge odgovarajuće mere protiv korisnika koji krše ove Uslove i pravila korišćenja. Uslovi i odnosi između korisnika i firme Botelli d.o.o. podležu zakonima Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

14. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektronskom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. DentalDiler ne daje nikakve garancije po pitanju tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u celosti preuzima odgovornost, kao i obavezu poduzeti sve radnje kako bi odbranio i zaštitio DentalDiler od svih takvih zahteva. Korisnik se obavezuje nadoknaditi DentalDiler svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahteva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

15. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni maloletnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže lične podatke drugih osoba bez njihovog izričitog odobrenja. Korisnik se obavezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Srbije. Korisnik se posebno obavezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

16. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika DentalDilera i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, ceni ponude, trajanju akcije i sl.) rešavaju se isključivo između korisnika. DentalDiler nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posledica takvih odnosa.

17. Kako bi unapredio svoju uslugu DentalDiler upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavesti kojima se promovišu proizvodi i usluge DentalDilera.

18. DentalDiler kao dodatnu funkciju za registrovane korisnike nudi mogućnost obaveštavanja putem e-pošte. DentalDiler ne preuzima odgovornost za pravovremeno ili detaljno obaveštavanje korisnika.

19. Nije dopušteno kopiranje bilo kojeg dela stranice DentalDiler, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja DentalDilera.

20. DentalDiler ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

21. DentalDiler ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korišćenja internetskog portala DentalDiler.

22. Internetski portal DentalDiler sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. DentalDiler ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne garantuje i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. DentalDiler će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uveri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

23. DentalDiler je namenjen javnom objavljivanju oglasa i sa time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahteva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na DentalDileru objave i lični podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu videti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kog razloga na način da se prijavi u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

24. Oglasi moraju biti napisani na srpskom, hrvatskom, bosankom, crnogorskom ili makedonskom jeziku.

25. Oglas mora sadržati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu DentalDiler imaju aktiviranu neku uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namenjena.

26. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.

27. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet.

28. Oglas mora sadržajno pripadati u primerenu rubriku.

29. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** Kolenjak ***).

30. Oglasi koji pozivaju na sudelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

31. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno menjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dve različite rubrike.

32. Trgovačka društva, preduzetnici, udruženja i agencije putem internetskog portala DentalDiler prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz paket za trgovce. Nije dopušteno preprodavanje profila oglašivača.

33. Internetske veze (linkovi) sa internetskog portala DentalDiler: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu DentalDiler imaju otvoren paket za trgovce mogu stavljati linkove i na vlastitu web stranicu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala DentalDiler. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natecanju sa oglasnikom DentalDiler nisu dopuštene. DentalDiler zadržava diskreciono pravo procene hoće li neki link odobriti ili neće.

34. DentalDiler zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterijum ili su u suprotnosti sa ovim pravilima i Uslovima.

35. DentalDiler ima pravo ukloniti, urediti, izmeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sledećim okolnostima:
o kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
o kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
o kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
o kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dečije) pornografske materijale ili po srpskom zakonu ilegalne materijale
o kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
o kad je oglas u bilo koj smislu uvredljiv
o kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
o kad oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja
o kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala DentalDiler
o kad cena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena
o DentalDiler zadržava pravo izmene i dopune pojedih oglasa, a da se pri tome ne menja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

36. Objavom oglasa na internetskom portalu DentalDiler korisnik se obavezuje da će savesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektronske pošte gde redovito pregledava poštu.

37. Korisnici svojim zahtevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju DentalDiler da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. DentalDiler u drugim medijima neće objaviti korisnikove lične podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal DentalDiler.

38. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na DentalDiler Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uslova i pravila korišćenja. Sredstva uplaćena na DentalDiler korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu DentalDiler te korisnik nema pravo ta sredstva delimično ili u celosti preneti drugom korisniku, na drugi račun, zameniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.

39. U slučaju ostvarivanja prava na povrat uplaćenih sredstava korisnik ima pravo na povrat samo onih sredstava koja su realizovana putem bankovne doznake, bankovnim karticama te prepaid bonovima.

40. DentalDiler ne garantuje da će korisnik moći pristupati sadržaju svog oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe sačuva sadržaj i slike oglasa kako bi ih posle mogao upotrebiti u nekom drugom kontekstu.

41. Elektronska komunikacija između DentalDiler korisnika namenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
o informisanja o detaljima oglasa
o sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
o informisanja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.Korisnici su u pisanoj komunikaciji na DentalDileru dužni:
o redovno proveravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
o pre slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.Korisnicima u pisanoj komunikaciji na DentalDileru nije dopušteno
o promovisati druge servise, proizvode i usluge
o slati poveznice na druge internetske lokacije
o nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
o slati ponude za poslovnu saradnju koja nije oglašena
o koristiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da sa njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
o tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
o dogovarati se sa drugim oglašivačima o cenama
o psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
o slati poruke pretećeg sadržaja ili zastrašivati
o koristiti robote ili skripte za automatizovano slanje više poruka.Radi zaštite korisnika, sprečavanja zlopotrebe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamernog softvera i razvoja DentalDiler proizvoda, DentalDiler zadržava pravo bez obavesti:
o proveriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektronsko poštu)
o privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primaocima
o trajno otkazati isporuku poruka primaocima
o isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

42. DentalDiler ne preuzima garanciju za potpunost, aktualnost, tačnost i kvalitet robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu DentalDiler. Posebno se ne preuzima garancija za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu DentalDiler mogu zaista i nabaviti po navedenim Uslovima kod dotičnog trgovca.

43. Korisnik ima delimično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se pre eventualnog sklapanja ugovora sa dotičnim trgovcem informiše o svim potrebnim Uslovima podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.

44. Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme DentalDiler besplatno u elektronskom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim Uslovima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera te dođe do korišćenje vaučera, vaučer se smatra iskorišćenim u roku valjanosti.

45. Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se i vrede od 10. jula 2023. godine.

46. Sve primedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
o na adresu sedišta firme: Dr Agostina Neta 14a Novi Beograd, Srbija
putem e-pošte na adresu: info@dentaldiler.com
o Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Top